اسامی هنرجویان آزمون های تئوری و عملی اسفند ماه 1401

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ 16، 23 و 24 اسفند ماه 1401 آزمون تئوری و در تاریخ 14 اسفندماه آزمون علمی آنان برگزار می گردد به شرح جداول درج شده می باشد.

لیست اسامی هنرجویانی که در تاریخ 16، 23 و 24 اسفند ماه 1401 آزمون تئوری و در تاریخ 14 اسفندماه آزمون علمی آنان برگزار می گردد به شرح جداول درج شده می باشد.

توجه!: هنرجویان محترم آزمون های تئوری/کتبی، ساعت و مکان آزمون بر روی کارت های ورود به جلسه درج می شود.

 اسامی هنرجویان آزمون های تئوری/کتبی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

نگین درخشنده

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/16

2

پریا نجفی

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/16

3

بی بی زهرا مسئله گو

آرایش دائم

تئوری/کتبی

1401/12/16

4

فهیمه مهری

آرایش دائم

تئوری/کتبی

1401/12/16

5

زهرا نجاری

آرایش دائم

تئوری/کتبی

1401/12/16

6

رقیه اسمعیل زاده

آرایش دائم

تئوری/کتبی

1401/12/16

7

مهرسا سرانی اصل

پاکسازی پوست

تئوری/کتبی

1401/12/16

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

زهرا عرفانی زاده

پاکسازی پوست

تئوری/کتبی

1401/12/23

2

شقایق شمس الدینی

پاکسازی پوست

تئوری/کتبی

1401/12/23

3

منصوره یزدانی

پاکسازی پوست

تئوری/کتبی

1401/12/23

4

اکرم کاشف حسین زاده

آرایش دائم

تئوری/کتبی

1401/12/23

5

سارا حسینی

آرایش دائم

تئوری/کتبی

1401/12/23

6

لیلا صادق زاده

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/23

7

زهره امیر اصلان

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/23

8

نرگس حجی

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/23

9

الهام حسینی

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/23

10

زهره زنگنه

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/23

11

سمیه جودکی

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/23

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

سهیلا جعفری

پداگوژی

تئوری/کتبی

1401/12/24

 


توجه!: هنرجویان محترم آزمون های عملی، جهت اطلاع از ساعت و مکان آزمون خود با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

 اسامی هنرجویان آزمون های عملی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آزمون

نوع آزمون

تاریخ امتحان

1

زهرا همتیان

پاکسازی پوست

عملی

1401/12/14

2

لیلا بیگی

پاکسازی پوست

عملی

1401/12/14

3

مهسا صالحی

آرایش دائم

عملی

1401/12/14

4

سارا دمیرچلی

آرایش دائم

عملی

1401/12/14

5

سمیه شید پیله ور

آرایش دائم

عملی

1401/12/14

6

المیرا رستگار

مراقبت از پوست

عملی

1401/12/14

7

فاطمه مجاهدی

پداگوژی

عملی

1401/12/14

8

مهرنوش کاظمی

پداگوژی

عملی

1401/12/14

9

لیلی گنجی

پداگوژی

عملی

1401/12/14

10

رویا خواجه

پداگوژی

عملی

1401/12/10

11

سهیلا قادر

پداگوژی

عملی

1401/12/10

12

مانیا پیروزمند

پداگوژی

عملی

1401/12/10

13

مینا کوچکی

پداگوژی

عملی

1401/12/10

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه